ILOILOCITY
Iloilo City, Philippines

Iloilo City Hymm

Himno sang Dakbanwa sang Iloilo

Composed by Mr. Ame Lubasan

I

Pu.luy-an ka sang mga dungganon 

Guindihon sa imong gugmang bilidhon 

Namat-an sang mga baganihan 

Nakigbato plll ‘tl sa kahilwayan

II

Dunang manggad sa amon guin-aman
Manggaran sa kulturang kinaadman
May mlll’tlgtas nga madinu-agon
Bulawanon ang mga palanublion
Koro
Roilo, Roilo
Dakbanwa kong naluunut-an
Roilo, Roilo
Bugal magpadulong diin man
Tampad nga magpabilin sa imo
Tungod palangga ko
Dakbanwang Roilo, Bugal kol

III

Himpit nga gugma sa imo ha/ad
Sakdagon ang imo katu,yuan
Itib-ong ang kauswagan
Padayon nga ma-angkon ang katin-aran